• English
  • Polski
Polska Akademia Umiejêtno¶ci
Start  
25.02.2019
IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczy¼nie

 

IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczy¼nie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych - Sybiracy i m³odzie¿

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³awa Komorowskiego

Kraków, 4-7 wrze¶nia 2014

Projekt jest wspó³finansowany ze ¶rodków otrzymanych od MSZ

 

Strona internetowa IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczy¼nie – kptnno.krakow.pl

 
Transformacja ekonomiczna 1989

 

13.09.2014, godz. 10.15, Ma³a Aula PAU przy ul. S³awkowskiej 17

Seminarium
Transformacja ekonomiczna 1989. W 25-lecie powo³ania rz±du Tadeusza Mazowieckiego

Zaproszenie

PROGRAM:
10.15 Otwarcie
10.30-11.15 Wyst±pienie prof. Leszka Balcerowicza
11.30-12.15 I panel: Osi±gniêcia i zmiany w polskiej gospodarce po 1989
uczestnicy: prof. Stanis³aw Gomu³ka, prof. Jerzy Hausner, prof. Witold Or³owski, prof. Andrzej Wojtyna
12.15-12.30 Dyskusja
12.30-13.15 II panel: Zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwo¶ci po 1989
uczestnicy: dr £ukasz Chojniak, prof. Zbigniew Æwi±kalski, prof. Jerzy Stêpieñ, prof. Andrzej Zoll

 

 
Monarchia, wojna, cz³owiek

 

Monarchia, wojna, cz³owiek:
codzienne i niecodzienne ¿ycie mieszkañców Galicji
w czasie pierwszej wojny ¶wiatowej

Empires, war and men:
everyday lives and unusual stories of the inhabitants of Galicia
during The World War I

 

15-16 wrze¶nia 2014
Polska Akademia Umiejêtno¶ci, Kraków, ul. S³awkowska 17, Du¿a Aula

 

Wspó³organizatorzy:
Polska Akademia Umiejêtno¶ci, Uniwersytet Jagielloñski,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Ksiêgarnia Akademicka w Krakowie

Konferencja wspó³finansowana przez:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Krakowskie Konferencje Naukowe UMK

 

Zaproszenie / program

 

 
Polska Akademia Umiejêtno¶ci dzisiaj

W dniu dzisiejszym dzia³alno¶æ naukowa PAU skupia siê g³ównie w komisjach. Dzia³a 31 komisji przedmiotowych, usytuowanych przy ró¿nych Wydzia³ach oraz miêdzywydzia³owych, które publikuj± swoje rozprawy. Rezultatem jest powa¿na dzia³alno¶æ wydawnicza: kilkadziesi±t tomów rocznie.

PAU dysponuje te¿ wa¿nymi elementami warsztatu naukowego dla humanistyki. Biblioteka, kompletowana niemal od dwustu lat, zawiera wiele znakomitych materia³ów historycznych i naukowych, w tym czasopisma z XIX i XX wieku, a tak¿e wspania³y Gabinet Rycin. (956) 661-8925, którego pocz±tki równie¿ siêgaj± Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, jest bezcennym ¼ród³em dla badaczy historii. W wyniku ugody z Towarzystwem Historyczno-Literackim w Pary¿u, PAU odzyska³a prawa w³asno¶ci do 270-429-8684. Trwa obecnie reorganizacja tej zas³u¿onej dla kraju instytucji.

Czytaj ca³o¶æ…
 
Wyszukiwarka
Go¶cimy
(318) 801-9704 Ny hjemmeside